Preskoči na glavno vsebino

Predstavitev programov

Predšolska vzgoja je sestavni del sistema vzgoje in izobraževanja. Predšolske programe izvajamo na osnovi javno veljavnega nacionalnega programa za predšolske otroke – Kurikula za vrtce, ki ga je marca leta 1999 sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje. V njem so opredeljena načela in cilji, ki jim pri načrtovanju, vrednotenju in izvajanju vzgojnega dela sledimo, ter področja dejavnosti (jezik, družba, narava, matematika, umetnost, gibanje), ki se v aktivni vlogi otrok med seboj prepletajo in povezujejo. Načrtovanje vzgojnega dela pomeni načrtovanje celotnega življenja v vrtcu. Osnova za načrtovanje, izvajanje in ovrednotenje vzgojnega dela je spoznanje, da otrok dojema in razume svet celostno, da je socialno občutljivo bitje, ki se razvija in uči v aktivni povezavi s svojim socialnim in fizičnim okoljem, da v vrtcu v interakciji z vrstniki in odraslimi razvija lastno družbenost in individualnost in se srečuje z drugačno socialno konstrukcijo sveta.

V vrtcu Vodmat z različnimi rednimi in obogatitvenimi programi ter projekti, ki jih izvajamo v sodelovanju z drugimi institucijami, skrbimo, da so naši predšolski otroci deležni čim bolj pestrih, zanimivih, koristnih in poučnih vsebin.

Izvajamo tudi prilagojene programe, ki so namenjeni otrokom s posebnimi potrebami in otrokom v bolnišnici