Preskoči na glavno vsebino

Svet zavoda in svet staršev

Svet staršev

V svetu staršev sodelujejo izvoljeni predstavniki staršev, iz vsakega oddelka po eden. Pristojnosti sveta staršev:

  • predlaga nadstandardne programe;
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah;
  • daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delovnem načrtu;
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojni problematiki;
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojnim delom;
  • voli predstavnike v svet vrtca;
  • opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.

 

Svet vrtca

Svet vrtca je nadzorni organ zavoda, ki ga sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev.

Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni še za en mandat, saj so zaporedoma lahko imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat. Mandat predstavnikov staršev v svetu je vezan na vpis otroka v vrtec, saj z dnem izpisa otroka iz vrtca preneha tudi mandat starša v svetu vrtca.

Svet odloča z večino glasov vseh članov. Pristojnosti sveta vrtca so določene v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.