Preskoči na glavno vsebino

Vpis

Mail za informacije o vpisu za šolsko leto 2024/25: vpis.vodmat@guest.arnes.si

VPIS OTROK V VRTEC VODMAT  ZA ŠOLSKO LETO 2024/25

RAZPIS ZA VPS V VRTEC MOL 2024/25

VLOGA ZA VPIS 24/25 (wordpdf, word za neposredno vnašanje)

Vpis otrok v javne vrtce na območju Mestne občine Ljubljana za šolsko leto 2024/25 bo potekal od 1. do 15. marca 2024.

Vlogo za vpis morajo oddati:

-      starši, ki otroka prvič vpisujejo v vrtec,

-      starši otroka, ki je na centralnem čakalnem seznamu v šolskem letu 2023/24 in še potrebujejo vrtec,

-      starši, ki so vlogo oddali po 15. marcu 2023 in otrok ni sprejet v vrtec,

-      starši otrok, ki že obiskujejo vrtec in želijo otroka vključiti v drug javni vrtec na območju Mestne občine Ljubljana.

 Kako bo potekal vpis?

Starši lahko vpišejo otroka na več načinov. Izpolnjeno in podpisano vlogo lahko:

 • oddajo osebno v vrtec,
 • pošljejo priporočeno po redni pošti,
 • oddajo skenirano po elektronski pošti vpis.vodmat@guest.arnes.si .

Elektronska oddaja vloge
Vlogo za vpis v vrtec je mogoče oddati tudi elektronsko, kadarkoli med letom in v času razpisa. Vloga se samodejno napolni s podatki iz uradnih evidenc, priloge pa se dodajo v e-obliki, zato je oddaja hitrejša in enostavnejša.

Elektronska oddaja vloge.

Za vse informacije ali morebiten predhodni pogovor glede izbire vrtca nas pokličite na 040 187 334 ( pomočnica ravnateljice) ali 
01 5207 100 (tajništvo vrtca) od 7.00 do 15.00 ure ali nam pišite na elektronski naslov vpis.vodmat@guest.ares.si ali vrtec-vodmat@guest.arnes.si 

Kdaj starši prejmejo informacijo o sprejemu v vrtec?

Če bo v vrtec prve izbire  vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, bo o sprejemu odločala komisija za sprejem otrok. Komisije bodo zasedale od 3. do 5. aprila 2024. Po zasedanju komisij bodo staršem dne 9. aprila 2024  poslana obvestila o sprejemu otroka v vrtec oziroma o uvrstitvi na čakalni seznam. Po končanih postopkih sprejema otrok v vrtce se za vrtce, ki imajo oblikovane čakalne sezname otrok, te sezname združi v centralni čakalni seznam, tako da se prednostni vrstni red oblikuje po doseženem številu točk, ki ga je določila komisija za sprejem v posameznem vrtcu.

Dodatna informacija za vrtce:

Pri točkovanju kriterija OTROŠKI DODATEK se  upošteva povprečni mesečni dohodek na osebo za prvi dohodkovni razred 221,46 evrov. 

Vsako leto 1. 3. se spremeni lestvica dohodkovnih razredov. Starši ne dobivajo novih odločb, ker je to avtomatizem. Komisije morajo pri predložitvi dokazila o otroškem dodatku pri točkovanju izhajati iz zneska, ki bo objavljen 1. 3. 2024.  Če starši predložijo odločbo CSD, v kateri je naveden znesek na družinskega člana višji, kot je trenutno veljavni za leto 2023 (221,46 evrov), in ne presega zneska, ki bo določen s 1. 3. 2024, se upošteva, da so upravičeni do točk iz kriterija otroškega dodatka za prvi dohodkovni razred.

Na vlogi je bila v letu 2023 zaradi boljše preglednosti dodana točka PREDNOSTNI SPREJEM, ki jo ohranjamo tudi v letošnji vlogi. Tu starši označijo, iz katerega razloga po 20. čl. ZVrt, ima otrok prednostni sprejem. Kot dosedaj, je vlogi treba obvezno priložiti individualni načrt pomoči družini ali zapisnik centra za zgodnjo obravnavo. V primeru obravnave družine na Centru za socialno delo (CSD) je potrebno priložiti mnenje CSD o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine, ki vsebuje navedbo, da je družina v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varnost oz. položaj družine, obravnavana kot socialno ogrožena družina s strani CSD, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo na CSD.

V primeru, da starši v šolskem letu 2024/25 trikrat zapovrstjo odklonijo povabilo vrtca k vpisu in podpisu pogodbe v določenem roku iz poziva vrtca, bo otrok uvrščen na zadnje mesto čakalnega seznama.

Dodatna pojasnila

Starši lahko dodatna pojasnila o vpisu otrok dobijo v vseh ljubljanskih javnih vrtcih.

Dodatne informacije so dostopne tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana – zavihek Moja Ljubljana – Otroci  v Ljubljani – Vrtci v Ljubljani.

Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje

 

VPIS OTROK V VRTEC VODMAT  ZA ŠOLSKO LETO 2023/24

VLOGA ZA VPIS 23/24 (word, pdf)

Vpis otrok v vrtec za šolsko leto 2023/24 bo potekal od 1. do 15. marca 2023.             

Vlogo oddate

 • starši, ki otroka prvič vpisujete v vrtec;
 • starši otroka, ki je na centralnem čakalnem seznamu za šolsko leto 2022/23 in še potrebuje vrtec;
 •  starši, ki ste vlogo oddali po 15. marcu 2022 in otrok ni bil sprejet v vrtec;
 • starši otroka, ki že obiskuje drug vrtec in želite otroka vključiti v naš vrtec Vodmat.

Opozorili bi vas radi, da v vrtec lahko sprejmemo samo otroke, ki so pred vključitvijo v vrtec cepljeni proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, razen, če za opustitev cepljenja obstajajo medicinski razlogi, ugotovljeni z odločbo o opustitvi cepljenja (51. a člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (Ur.l.RS, št.142/20). Če otrok ni cepljen iz drugih osebnih razlogov staršev ali skrbnikov, ga vrtec ne sme sprejeti. V tem primeru oddaja vloge za vpis ni smiselna.

Izpolnjeno in podpisano vlogo

 • prinesete osebno od 1. do 15. marca vsak delovni dan od 8. do 14. ure, v torek 7. in 14. marca pa do 17.ure  v tajništvo vrtca na Korytkovo 24, Ljubljana ali
 • pošljete priporočeno po redni pošti ali
 • pošljete skenirano na elektronski naslov vrtca vrtec-vodmat@guest.arnes.si .

Za vse informacije ali morebiten predhodni pogovor glede izbire vrtca nas pokličite na 01 5207 100 (tajništvo vrtca) od 7.00 do 15.00 ure ali nam pišite na elektronski naslov vrtec-vodmat@guest.arnes.si

Več informacije je dostopnih tudi na spletni strani https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/otroci-v-ljubljani/vrtci-v-ljubljani-2/

 

 

 

 

Pomembna dokumentacija za vpis

 

Cena programov

Višina plačila vrtca je odvisna od dohodkovnega razred starša, občine stalnega prebivališča otroka in staršev ter programa v katerega je vključen otrok.

Od 1. 9. 2019 veljajo nove polne cene programov:

 • za otroke prvega starostnega obdobja 576 eur,
 • za otroke drugega starostnega obdobja 418 eur,
 • za otoke, ki so vključeni v kombiniran oddelek 446 eur,
 • za oddelke 3-4 letnih otrok 439 eur,
 • za otroke, ki so vključeni v razvojne oddelke 1.174 eur.

Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnosti za starše – Uradni list RS, št. 46/2019 z dne 19. 7. 2019

Pomembne informacije o ceni programov predšolske vzgoje in znižanju občinskih popustov in druge informacije MOL

Urna postavka za prekoračitev 9-urnega programa in poslovalnega časa