Preskoči na glavno vsebino

Vpis

VPIS  OTROK V JAVNE  VRTCE ZA ŠOLSKO LETO 2022/23

Obvestilo o vpisu predšolskih otrok v javne vrtce za šolsko leto 2022-2023

Vpis otrok v javne vrtce na območju Mestne občine Ljubljana za šolsko leto 2022/23 bo potekal od 1. do 15. marca 2022.

 Vlogo za vpis morajo oddati:

 • starši, ki otroka prvič vpisujejo v vrtec
 • starši otroka, ki je na centralnem čakalnem seznamu v šolskem letu 2021/22 in še potrebujejo prostor v vrtcu
 • starši, ki so vlogo oddali po 15. marcu 2021 in otrok ni sprejet v vrtec
 • starši otrok, ki že obiskujejo vrtec in želijo otroka vključiti v drug javni vrtec na območju Mestne občine Ljubljana.

 Kako bo potekal vpis?

Starši otroka vpišejo v vrtec osebno, ob upoštevanju epidemioloških navodilih vrtca, lahko pa vlogo za vpis pošljejo v vrtec svoje prve izbire po priporočeni ali elektronski pošti na naslov vrtca.

Pri izvedbi vpisa otrok je vrtec dolžan upoštevati vse predpisane ukrepe in navodila za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja COVID-19:

 • uporaba zaščitnih mask v zaprtih prostorih,
 • razkuževanje rok,
 • zračenje in čiščenje prostorov,
 • varnostna razdalja,
 • PCT pogoj za starše.

Vrtec se lahko v primeru poslabšanih epidemioloških razmer odloči za vpis na daljavo, pri tem pa v kasnejšem obdobju še pred začetkom šolskega leta organizira srečanje z otroki in starši.

Kdaj starši prejmejo informacijo o sprejemu v vrtec?

Če bo v vrtec prve izbire  vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, bo o sprejemu odločala komisija za sprejem otrok. Komisije bodo zasedale od 4. aprila do 6. aprila 2022. Po zasedanju komisij bodo staršem v tednu po 11. aprilu 2022,  poslana obvestila o sprejemu otroka v vrtec oziroma o uvrstitvi na čakalno listo. Po končanih postopkih sprejema otrok v vrtce se za vrtce, ki imajo oblikovane čakalne sezname otrok, te sezname združi v centralni čakalni seznam, tako da se prednostni vrstni red oblikuje po doseženem številu točk, ki ga je določila komisija za sprejem v posameznem vrtcu.

V primeru, da starši v šolskem letu 2022/23 trikrat zapovrstjo odklonijo povabilo vrtca k vpisu in podpisu pogodbe v določenem roku iz poziva vrtca, bo otrok uvrščen na zadnje mesto čakalnega seznama.

Obrazci

Dodatna pojasnila

Starši lahko dodatna pojasnila o vpisu otrok dobijo v vseh ljubljanskih javnih vrtcih in na Oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje MU MOL,  Ljubljana, Resljeva 18, na elektronskem naslovu izobrazevanje@ljubljana.si.

Dodatne informacije so dostopne tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana – zavihek Moja Ljubljana – Otroci  v Ljubljani – Vrtci v Ljubljani.

 Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje

 

Vpis v vrtec 2020/21in 2021/22

Starši lahko svoje otroke vpisujejo v vrtec vse leto, za novo šolsko leto pa po javnem razpisu za vpis novincev v mesecu marcu. Javni vpis novincev objavi vrtec na spletni strani, občina pa v dnevnem časopisu in na svoji spletni strani. Vlogo za vpis na predpisanem obrazcu s priloženimi dokazili,  lahko oddajo osebno na sedežu vrtca ali po pošti samo v prvo izbranem vrtcu, kamor želijo otroka vključiti. Če je v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok na podlagi kriterijev, določenih v odloku o sprejemu otrok v vrtec. Po komisiji izda vrtec na svoji spletni strani in na oglasnih deskah seznam sprejetih otrok in čakalni seznam. Čakalni seznam vrtca velja do oblikovanja centralnega čakalnega seznama (vsi čakajoči po vrstnem redu zbranih točk iz vseh javnih vrtcev MOL). Vsa nadaljnja prosta mesta v vrtcu se zapolnjujejo z otroci iz centralnega čakalnega seznama, ki velja do zadnjega dne šolskega leta, za katerega je oblikovan in je objavljen na oglasnih deskah in spletni strani vrtca ter občine, razen otrok s posebnimi potrebami in otrok, ogroženih zaradi socialnega položaja.

Vse podrobnosti o vpisu predšolskih otrok v vrtec najdete na spletni strani MOL.

Za vse informacije glede cen se obrnite na oddelek oskrbnin, Lili Pipp.

Za javne vrtce Mestne občine Ljubljana velja centralni vpis otrok v vrtec (Odlok o sprejemu otrok v vrtec, Ur.l. RS, št.76/2010 z dne 1.10.2010)

Vrtec po končanem postopku sprejema otrok pozove starše k podpisu pogodbe.

 

Pomembna dokumentacija za vpis

 

Cena programov

Višina plačila vrtca je odvisna od dohodkovnega razred starša, občine stalnega prebivališča otroka in staršev ter programa v katerega je vključen otrok.

Od 1. 9. 2019 veljajo nove polne cene programov:

 • za otroke prvega starostnega obdobja 576 eur,
 • za otroke drugega starostnega obdobja 418 eur,
 • za otoke, ki so vključeni v kombiniran oddelek 446 eur,
 • za oddelke 3-4 letnih otrok 439 eur,
 • za otroke, ki so vključeni v razvojne oddelke 1.174 eur.

Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnosti za starše – Uradni list RS, št. 46/2019 z dne 19. 7. 2019

Pomembne informacije o ceni programov predšolske vzgoje in znižanju občinskih popustov in druge informacije MOL

Urna postavka za prekoračitev 9-urnega programa in poslovalnega časa