Preskoči na glavno vsebino

Vpis

Vpis v vrtec

Starši lahko svoje otroke vpisujejo v vrtec vse leto, za novo šolsko leto pa po javnem razpisu za vpis novincev v mesecu marcu. Javni vpis novincev objavi vrtec na spletni strani, občina pa v dnevnem časopisu in na svoji spletni strani. Vlogo za vpis na predpisanem obrazcu s priloženimi dokazili,  lahko oddajo osebno na sedežu vrtca ali po pošti samo v prvo izbranem vrtcu, kamor želijo otroka vključiti. Če je v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok na podlagi kriterijev, določenih v odloku o sprejemu otrok v vrtec. Po komisiji izda vrtec na svoji spletni strani in na oglasnih deskah seznam sprejetih otrok in čakalni seznam. Čakalni seznam vrtca velja do oblikovanja centralnega čakalnega seznama (vsi čakajoči po vrstnem redu zbranih točk iz vseh javnih vrtcev MOL). Vsa nadaljnja prosta mesta v vrtcu se zapolnjujejo z otroci iz centralnega čakalnega seznama, ki velja do zadnjega dne šolskega leta, za katerega je oblikovan in je objavljen na oglasnih deskah in spletni strani vrtca ter občine, razen otrok s posebnimi potrebami in otrok, ogroženih zaradi socialnega položaja.

Vse podrobnosti o vpisu predšolskih otrok v vrtec najdete na spletni strani MOL.

Za vse informacije glede cen se obrnite na oddelek oskrbnin, Lili Pipp.

Za javne vrtce Mestne občine Ljubljana velja centralni vpis otrok v vrtec (Odlok o sprejemu otrok v vrtec, Ur.l. RS, št.76/2010 z dne 1.10.2010)

Vrtec po končanem postopku sprejema otrok pozove starše k podpisu pogodbe.

 

Pomembna dokumentacija za vpis

 

Cena programov

Višina plačila vrtca je odvisna od dohodkovnega razred starša, občine stalnega prebivališča otroka in staršev ter programa v katerega je vključen otrok.

Od 1. 9. 2019 veljajo nove polne cene programov:

  • za otroke prvega starostnega obdobja 576 eur,
  • za otroke drugega starostnega obdobja 418 eur,
  • za otoke, ki so vključeni v kombiniran oddelek 446 eur,
  • za oddelke 3-4 letnih otrok 439 eur,
  • za otroke, ki so vključeni v razvojne oddelke 1.174 eur.

Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnosti za starše – Uradni list RS, št. 46/2019 z dne 19. 7. 2019

Pomembne informacije o ceni programov predšolske vzgoje in znižanju občinskih popustov in druge informacije MOL

Urna postavka za prekoračitev 9-urnega programa in poslovalnega časa