Preskoči na glavno vsebino

Svetovanje

Svetovalna služba

V svetovalni službi našega vrtca delujeta pedagoginja Darja Štirn in socialna pedagoginja Katarina Slukan.

Obe se preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomen način vključujeta v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu s tem, da pomagata in sodelujeta z vsemi udeleženci v vrtcu in po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami.

Cilji njunega dela so izobraževanje, svetovanje, spremljanje in nudenje pomoči strokovnim delavcem pri uresničevanju kurikuluma. Preventivno delovanje v smislu zagotavljanja čim boljših pogojev za razvoj vseh otrok, s poudarkom na obravnavanju problemov otrok in na prepoznavanju prikritega kurikula v vrtcu. Sodelovanje z vodstvom vrtca, s pedagoškimi delavci vrtca, starši in zunanjimi sodelavci pri skrbi za izboljšanje psihosocialne klime za otroke, senzibiliziranje celotnega okolja (strokovni delavci, starši) za otrokove razvojne in individualne potrebe ter otroke s posebnimi potrebami.

Načrtovanje njunega dela izhaja iz Programskih smernic za svetovalno delo.

V vrtcu nudita strokovno svetovanje staršem s ciljem celovite podpore pri skrbi in vzgoji njihovih otrok. Z njima se starši lahko posvetujete o različnih temah, ki vas zanimajo ali skrbijo: priprava in vključitev otroka v vrtec (vsako leto v mesecu juniju pripravi predavanje za starše na omenjeno tematiko), posvetovanje o vzgoji in otrokovem razvoju, posvetovanje ob kritičnih situacijah v družini (npr. rojstvo sorojenca, razveza ali ločitev, selitev, smrt, odvisnost …), razumevanje in pomoč pri odpravljanju razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav ter stisk (npr. težave hranjenja, spanja, močenje, blatenje, nemirnost, agresivno vedenje …)

Pri svojem delu ravnata po načelu prostovoljnosti, skupnega dogovora in zaupnosti podatkov, v dobrobit otroka in njegove družine.

Starši se lahko z njima posvetujete osebno in individualno. Obiščete ju lahko v pisarni na Korytkovi 24, pokličete na tel. št.: 01 5207 113 ali jima pišete na: Darja Štirn – darja.stirn@vrtecvodmat.si ali Katarini Slukan – katarina.slukan@guest.arnes.si.

Pedagoginja Darja Štirn se prednostno posveča spremljavi vzgojno-izobraževalnega dela skozi model vzgoje preko umetniške izkušnje. Vključuje se v delo strokovnih delavcev z namenom ozaveščanja njihove vloge pri delu s predšolskim otrokom s poudarkom na spodbujanju prosocialnega in moralnega razvoja predšolskih otrok. Posredno skrbi za razvoj in dejavnosti otrok, spremlja vzgojno-izobraževalni proces v oddelkih, se vključuje v procese načrtovanja, refleksije, evalvacije in dokumentacije vzgojno-izobraževalnega procesa. Sodeluje z umetniki in kulturnimi institucijami, ki se vključujejo v vzgojno-izobraževalno delo ter skupaj z njimi razvija model sodelovanja.

Socialna pedagoginja Katarina Slukan se prednostno posveča organizaciji in izvajanju programa za otroke s posebnimi potrebami, ki so integrirani v redne oddelke in vključeni v prilagojen program. Nudi podporo strokovnim delavcem vrtca pri delu z otroki s posebnimi potrebami ter specialni pedagoginji v prilagojenem programu vrtca. Sodeluje z mobilnima specialnima pedagoginjama in logopedom, ki delajo z otroki s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne oddelke.